تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com

برای اجاره دستگاه های ترجمه همزمان با ما تماس بگیرید

ما همچنین فروشنده بهترین برندهای دستگاه های ترجمه همزمان هستیمWe have many years of Experiences on Interpretation and Translation in the fields of Medicine, Dentistry, Pharmacology, Gynecology and Obstetrics, Management, Economy, Marketing, Banking, Agriculture, Industry, International Laws, Oil and Gas, Public Relations, Psychology, Accounting, Auditing, E-Commerce, Theology, Human Sciences, Customs, Import and Export, International Exhibitions affairs, Entrepreneur, Factory productions, Car-Making, Insurance and Contracts, Cultural Heritage, Different Launches and Inaugurations, B to B Meetings, Drainage and Irrigation Systems, Dam-Making, Money-Laundry, Petrochemical Industries, Oil and Gas Refineries, Lighting, Decorations, Hoteling, Tourism, Steel-mills, Computers and Data-Processing etc.


ارائه دستگاه های ترجمه همزمان با استفاده از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا جهت کنفرانسها سمینارها و همایش های
بین المللی و داخلی و دوره های آموزشی با توجه به اینکه ما سالها تجربه درخصوص اجاره دستگاهای ترجمه همزمان داریم بنا براین بهترین برندهای دستگاه های ترجمه همزمان را همراه با مجربترین اوپراتورهای دستگاه های ترجمه همزمان را برای شما ارائه می نمائیم


language translation systems
language translation systems
language translation systems
language translation systems
translation wquipment
translation wquipment
translation wquipment
translation wquipment
interpretation system
interpretation system
interpretation system
interpretation system
interpretation equipment
interpretation equipment
interpretation equipment
interpretation equipment
دستگاه ترجمه همزمان
دستگاه ترجمه همزمان
دستگاه ترجمه همزمان
دستگاه ترجمه همزمان


تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com