تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com


تصاویر کنفرانس ها , سمینارها , کنگرها و دوره های آموزشی برگزار شده

Photos of the past International Conferences, Seminars, Congresses and Training courses


 فریبرز نوروزی
 فریبرز نوروزی
 فریبرز نوروزی
language translation systems
language translation systems
language translation systems
language translation systems
 فریبرز نوروزی
 فریبرز نوروزی
 فریبرز نوروزی
Norouzi_Translator
 فریبرز نوروزی
 فریبرز نوروزی
 فریبرز نوروزی
 فریبرز نوروزی
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator
Norouzi_Translator


تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com