تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com

فریبرز نوروزی مترجم همزمان حرفه ای انگلیسی<<>> فارسی برای کنفرانسها, سمینارها, کنگرها و دوره های آموزشی بین المللی در خدمت شما می باشد

برگزارکنندگان عزیز کنفرانسها, سمینارها, کنگرها و دوره های آموزشی بین المللی و داخلی همچنین می توانند ازامکانات دستگاه های ترجمه همزمان پیشرفته ما استفاده فرمایند

ما مترجمین همزمان زبانهای آلمانی یا عربی یا فرانسه یا روسی یا پرتغالی یا اسپانیائی یا ترکی استانبولی یا چینی و غیره ..... را برای کنفرانسها و سمینار و
دوره های آموزشی بین المللی شما ارائه می کنیم.

Fariborz Norouzi : Professional English <<>> Persian Simultaneous Interpreter and Translator
We provide Language interpretation Systems and Equipment
We provide Interpreters and Translators of other Languages into Persian (Farsi)For your International Conferences , Seminars and Training courses , you can
contact us, با ما تماس بگیرید
آدرس :پاسداران ،خیابان دولت ، پلاک 111
تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter / Translator Mobile : 00989121833158 Norouzi_Translator@yahoo.comتلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com